English فارسی
دو شـنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
اخبار روزانه
وعده دلار یازده هزار تومانی چقدر واقعی است؟ وعده دلار یازده هزار تومانی چقدر واقعی است؟
لزوم تصویب بودجه 6 ماهه

 دکتر محمدرضا جهان بیگلری در گفتگو با جام جم عنوان کرد :

دولــتهــا اسـاسـا نــر خ ارز را در بـودجـه پـایـیـنتـر از قیمت واقـعـی دالر در نظر میگیرند تـا در صـورت کسری بـودجـه و منابع خود بتوانند از مابهالتفاوت میان این نر خ با نر خ بـازار آزاد، کسری بودجه خــود را تـامـیـن کـنـنـد. مـوضـوعـی کــه در سالهای گذشته نیز شاهد آن بودهایم. در واقع مابهالتفاوت نر خ ارزی که در بودجه آمده با بازار آزاد جزو حسابرسیهای دولت نیامده و نیاز به مصوبه و اقداماتی از این قبیل نـدارد. همچنین دیوان محاسبات نیز از دولت برای این موضوع بازخواستی نمیکند. برای مثال در بودجه امسال نر خ ارز نیمایی در آذر سال 98 در حالی 8500 تومان تعیین شد که در همان زمان نر خ ارز در بازار آزاد 35درصد گرانتر بود.بودجه سال 1400 ایرادات فراوانی دارد و تصویب آن نوعی گروگانگیری و اجبار به انجام کارهایی مانند مذاکره است. دولت در بودجه سال آینده فروش نفت را به میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و این در حالی است که دولت آقای روحانی تا مرداد ماه سرکار است و بعد از این زمان دولت دیگری روی کار خواهد آمد. با این تفاسیر اگر دولت بعدی پای میز مذاکره ننشیند قطعا منابعی که دولت دوازدهم در نظر گرفته محقق نخواهد شد و اقتصاد وضعیت بسیار بدی پیدا میکند. پیشنهادی که در این زمینه وجود دارد این است که مجلس کلیات بودجه را رد کند یا نمایندگان، بودجه شش ماهه تنظیم کنند و تا زمانی که دولت دوازدهم سر کار است منابع و مصارف را ارائه دهد.

 

بازدید : 2957 تاریخ : 1399/9/22 کـد : 313
نظرات ..
تصویر مجدد